DOI: https://doi.org/10.30837/1563-0064.4(79).2017.152291

МЕТОД ЗНИЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄКТА

Ігор Андрійович Чуб, Марина Володимирівна Новожилова

Аннотация


Розглядається задача зниження рівня екологічної небезпеки системи, що містить джерела забруднення атмосфери аерозольними викидами пожежі. Описуються етапи оптимізаційного методу розв’язання задачі розміщення пожежонебезпечних об’єктів з мінімізацією величини концентрації забруднюючих домішок у множині точок контролю.


Ключевые слова


оптимальне розміщення; екологічна безпека; пожежонебезпечний об’єкт

Литература


Popov V.M., Chub I.A., Novozhylova M.V. Pokazately effektyvnosty regyonal'noj systemu tehnogennoj bezopasnosty // Vestnyk Komandno-ynzhenernogo ynstytuta MChS Respublyky Belarus'. 2014. № 2(20). S. 32-41.

Popov V.M., Chub Y.A., Novozhylova M. V. Model' adaptyvnoj systemu tehnogennoj bezopasnosty regyona // Systemy upravlinnja, navigacii' ta zv’jazku. 2013. Vyp. 2(26). S. 120-123.

Novozhylova M.V., Chub I.A. Uslovyja razmeshhenyja ekologychesky opasnogo ob’ekta s uchetom yzmenenyja geometrycheskyh harakterystyk oblasty vozmozhnogo zagrjaznenyja // Naukovyj visnyk budivnyctva. 2009. № 54. S. 240-244.

Chub Y.A., Novozhylova M.V., Andronov V.A. Modelyrovanye razmeshhenyja pozharoopasnіh ob’ektov: mynymyzacyja zagrjaznenyja atmosferu. Harkiv: ID INZhEK. 2012. 133 s.

Chub I.A. Optymizacija rozmishhennja ekologichno nebezpechnyh ob’jektiv // Radioelectronics & Informatics. 2017. #3. S. 12-14.

Stojan Ju. G, Jakovlev S.V. Matematycheskye modely y optymyzacyonnue metodi geometrycheskogo proektyrovanyja. K.: Nauk. dumka, 1986. 267 s.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Copyright (c) 2019 Радиоэлектроника и информатика

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.